פרטים אישיים

זכר     נקבה
עצמאי   שכיר

פרטי בן / בת הזוג

זכר     נקבה
עצמאי   שכיר

נתונים כלליים

אנו מאשרים בזאת לארגון פעמונים ו/או מי מטעמו, לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים לקבלת / מסירת מידע כלכלי / אחר שיימצא רלוונטי עבור התקדמות התהליך הכלכלי שלנו ב"פעמונים". לא יהיו לנו כל תביעות או טענות מסוג כל שהוא בקשר לנ"ל

אישור קבלת התנאים

רקע המצב הכלכלי

לשאלות הבאות נדרשות תשובות מפורטות, ללא מילוי השאלון לא נוכל לדון בבקשתכם

אנא סמנו בכל היגד את התשובה המתאימה ופרטו בהתאם

כן לא  
כן לא  
כן לא  
כן לא  
כן לא  

נתוני הוצאות וחובות

ניתן לכתוב סכום משוער ואין צורך לדייק

הכנסות חודשיות

השלמת הרישום

אני מסכים/ה שפעמונים תשלח לי דיוור בנושא כלכלת המשפחה, וכן מחקרים וסקרים, מעת לעת

תנאי הפנייה לפעמונים
אנו מביעים בזאת את הסכמתנו לקבלת ייעוץ והכוונה מארגון 'פעמונים'. ידוע לנו כי ייעוץ והכוונה אלו ניתנים על בסיס התנדבותי ואינם ניתנים בהכרח מידי אנשי מקצוע בתחום, ובכל מקרה, אינם באים במקום ייעוץ משפטי או כלכלי או מקצועי אחר, ככל שנדרש כזה. אנו משחררים את ארגון 'פעמונים' וכל מי שפועל מטעמו (לרבות סטודנטים, מתנדבים וכיוצא בזה) מכל אחריות הנוגעת לייעוץ והכוונה הניתנים לנו, ומוותרים על כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.
לאחר שקראנו את הדברים האמורים לעיל, ואנו מבינים את משמעותם – אנו מביעים את הסכמתנו לנאמר. ידוע לנו כי לא חלה עלינו חובה חוקית למסור את המידע, וכי אנו מוסרים את המידע מרצוננו החופשי. המידע יוחזק במאגר המידע של ארגון 'פעמונים', או מי מטעמו, וישמש את הארגון לפנייה עתידית אלינו לנתינת ייעוץ והכוונה כלכלית.
הארגון יהיה רשאי למסור את המידע לעובדים ולמלווים לצורך הטיפול במשפחה בלבד, ולכל גורם לסיוע לתהליך השיקום הכלכלי של המשפחה. וכן להשתמש בנתונים כמידע אנונימי לצורך מחקר וניתוח נתונים.
אני מאשר לעמותה ו/או מי מטעמה, להעביר ולמסור פרטי התקשרות עמי (שם , דוא"ל וטלפון בלבד) לגורמים המממנים את התכנית (במידה ויש כאלה), כדי לאפשר להם ליצור עימי קשר וזאת אך ורק כדי לאשר שאכן קיבלתי את השירות. הובהר לי כי לא יימסר לגורם חיצוני לעמותה מידע אישי או כלכלי אחר.

אישור קבלת התנאים

1/7
הבא

אנחנו מעבירים אותך לקביעת זמן לשיחת הכוון. אנא המתן...